ICOM International

 

ICOM – International Council of Museums – Međunarodni savet muzeja je neprofitna, nevladina, međunarodna organizacija osnovana 1946. godine u sistemu Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESKO.

 

 

ICOM je međunarodna organizacija muzeja i muzejskih profesionalaca posvećenih očuvanju, zaštiti i predstavljanju svetskog prirodnog i kulturnog nasleđa, sadašnjeg i budućeg, materijalnog i nematerijalnog najširem društvu.

ICOM predstavlja mrežu od 32.000 članova iz 172 zemlje sveta, 117 nacionalnih komiteta i 31 internacionalna komiteta posvećenih različitim aspektima muzejskog rada i zaštite kulturnog nasleđa.   

Aktivnosti Međunarodnog saveta su usmerene na izazove sa kojima se susreću muzejski profesionalci tokom rada, kao i na njihove potrebe:

•    saradnja i komunikacija profesionalaca

•    širenje znanja i informisanje javnosti

•    trening profesionalaca

•    razvoj profesionalnih standarda

•    promovisanje profesionalne etike

•    očuvanje kulturnog nasleđa

•    borba protiv ilegalne trgovine

Međunarodni savet muzeja ima 3 zvanična jezika, i to su engleski, francuski i španski jezik.

Više informacija možete naći na adresi: http://icom.museum.html/

 

 

PROGRAMI MEĐUNARODNOG SAVETA MUZEJA

ICOM je u službi društva i njegovog razvoja. Posvećen je zaštiti, konzervaciji i prezentaciji kulturnih dobara. U sprovođenju ovih programa ICOM se oslanja na mrežu profesionalaca iz nacionalnih i međunarodnih komiteta i predstavlja jedinu međunarodnu organizaciju koja može u kratkom roku da pokrene renomirane svetske stručnjake.

Programi ICOM-a:

•    Borba protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima

•    Medijacija u umetnosti i kulturnom nasleđu

•    Program za vanredne situacije u muzejima

•    Nematerijalno nasleđe

•    Kulturni turizam

 Više informacija o programima ICOM –a možete naći na adresi: icom.museum/what-we-do/programmes.html/

 

 MISIJA ICOM-a

Međunarodni savet muzeja je posvećen društvu, njegovom razvoju i zaštiti kulturnog nasleđa.

1 USPOSTAVLJANJE VRHUNSKIH STANDARDA za dizajn, upravljanje i organizaciju zbirki u muzejima. ICOM Etički kodeks predstavlja referencu u svetskoj muzejskoj zajednici i određuje minimalne i osnovne standarde profesionalne prakse i rada za muzeje i njihove zaposlene. Učlanjivanjem u organizaciju, svaka osoba preuzima na sebe odgovornost da poštuje Kodeks i sprovodi njegova načela u svakodnevnom radu.

2 VOĐENJE DIPLOMATSKOG FORUMA Međunarodni savet muzeja predstavlja  diplomatsko telo sastavljeno od profesionalaca iz 137 zemalja sveta.

3 RAZVOJ MREŽE PROFESIONALACA od skoro 30 000 muzejskih stručnjaka i institucija.

4 RAZVOJ MUZEOLOGIJE kroz rad 31.og međunarodnog komiteta posvećenih razvoju različitih segmenta muzejskog rada.

5 MEĐUNARODNE MISIJE se sprovode u saradnji sa različitim partnerima (UNESCO, INTERPOL, WCO, ECOSOC, ICCROM, WIPO, ICBS, ICOMOS, IFLA, CCAAA):

•    Borba protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima

•    Upravljanje rizicima

•    Promocija znanja i kulture

•    Zaštita materijalnog i nematerijalnog nasleđa

Više informacija o misiji možete naći adresi: icom.museum/who-we-are/the-organisation/icom-missions.html/

 

STRUKTURA ICOM-a

1.    NACIONALNI KOMITETI predstavljaju osnovnu organizacionu jedinicu Međunarodnog saveta muzeja, zastupaju ideje, standarde i aktivnosti ICOM-a na nacionalnom nivou, i posreduju u procesu uključivanja pojedinaca u aktivnosti ICOM-a.

2.    REGIONALNE ALIJANSE okupljaju nacionalne komitete različitih regiona (Pacifik, Zapadna Afrika, Centralna Afrika, Evropa, Jugoistočna Evropa, Bliski istok, Južna Amerika, Karibi) radi koordinacije aktivnosti i projekata i jačanja uticaja.

3.    MEĐUNARODNI KOMITETI spajaju svetske profesionalace različitih profila, posvećene razvoju određenih segmenata muzeologije. Misija međunarodnih komiteta je razmena znanja između profesionalaca, uspostavljanje međunarodne saradnje, razvoj standarda, usvajanje opštih pravila i preporuka, izdavanje referentnih radova.

4.    PRIDRUŽENE ORGANIZACIJE su organizacije posvećene muzejima u određenim regionima. Ove organizacije učestvuju u aktivnostima ICOM-a ali zadržavaju svoju autonomiju.

5.    TEHNIČKI KOMITETI istražuju i sastavljaju izveštaje o načinu funkcionisanja međunarodnog saveta muzeja.