Prednosti, Prava I Obaveze Člana

Kategorije članstva, prednosti i obaveze članova

Članstvo je otvoreno za muzeje, pravna lica koje ICOM priznaje i muzejske stručnjake.

Sva lica koja imaju pravo na članstvo dužna su da ICOM Srbiji navedu da žele da postanu članovi, da prihvataju i poštuju Etički kodeks ICOM za muzeje, i da popune prijavu za članstvo.

Članstvo u ICOM Srbija neće biti odobreno fizičkim i pravnim licima koja se bave trgovinom kulturnim dobrima radi ostvarivanja profita – uzimajući u obzir propise Republike Srbije i međunarodne konvencije. Lica koja obavljaju delatnost koja je u suprotnosti sa etičkim standardima ICOM ne mogu biti članovi.

Kategorije članstva.

1.    Članovi-pojedinci – Muzejski stručnjaci,u radnom odnosu ili u penziji.

2.    Članovi-ustanove – Muzeji i pravna lica koja ICOM priznaje.

3.   Članovi-studenti – Lica koja pohađaju akademske programe u vezi sa muzejskom delatnošću.

4.   Pridruženi članovi – Fizička ili pravna lica koja ICOM Srbiji pružaju značajnu stručnu, finansijsku ili drugu pomoć.

Cene godišnjih članarina navedenih kategorija se razlikuju.

PREDNOSTI

Članstvo u Međunarodnom savetu muzeja omogućava:
•    učešće u programima i aktivnostima Međunarodnog saveta, međunarodnih komiteta, regionalnih alijansi itd;
•    pristup međunarodnim programima edukacije, treninga i razmene stručnjaka;
•    besplatan ili jeftiniji ulaz u muzeje, arheološke lokalitete, botaničke bašte i sl. širom sveta;
•    pristup resursima Međunarodnog saveta;
•    dostavu elektronskog časopisa ICOM NEWS;
•    popust prilikom kupovine različitih publikacija koje izdaju ICOM, UNESCO, Interpol;
•    učešće na godišnjim sastancima i konferencijama Međunarodnog saveta i međunarodnih komiteta.

OBAVEZE ČLANA

Član Međunarodnog saveta ima:
•    obavezu da deluje u skladu sa Etičkim kodeksom Međunarodnog saveta;
•    obavezu da učestvuju u radu Nacionalnog komiteta, da prisutvuje skupštinama nacionalnog komiteta kako bi doprineo kontinuiranom funkcionisanju komiteta. Član  koji nije u mogućnosti da prisustvuje Skupštini može da ovlasti drugog člana  da bude njegov zastupnik. Zastupnik ima sva prava tog člana uključujući i pravo glasa.

Više informacija možete naći na adresi: icom.museum/where-we-work/join-us.html