Časopis ICOM Srbija

Časopis Nacionalnog ICOM-a komiteta Srbije

U decembru 2011. godine objavljen je prvi broj časopisa Nacionalnog komiteta ICOM Srbije. Časopis je tokom vremena menjao koncepte, uređivačke odbore, ali je ostao jedinstveno glasilo u regionu sa ciljem prezentacije rada muzejskih profesionalaca Srbije i prikazivanja primera dobre prakse iz zemlje i sveta.

Uputstvo za autore

Časopis je glasilo Nacionalnog komiteta ICOM Srbija, koje izlazi dva puta godišnje, u junu i u decembru, u štampanoj i elektoronskoj formi, na srpskom i prema potrebi na engleskom jeziku. Distribucija besplatnih štampanih primeraka vrši se na skupštinama NK ICOM Srbija, a u digitalnoj verziji putem putem mejling liste Udruženja. Časopis u pdf formatu se, takođe, publikuje na veb sajtu (icom-serbia.mini.icom.museum) i društvenim mrežama Nacionalnog komiteta ICOM Srbija.

Časopis namenjen muzejskoj zajednici, ali i šire, stavlja u fokus i predstavlja značajne teme, projekte, koncepte i prakse u okvirima muzejske delatnosti koji se realizuju na domaćoj i svetskoj sceni, s idejom konstantnog unapređivanja rada muzeja u Srbiji, kao i ciljem da zainteresovana javnost bude obaveštena i bolje povezana sa nasleđem, njegovim značajem, čuvanjem i prezentacijom. On je izvor informacija o svim važnim dešavanjima u muzejskoj zajednici od lokalnog nivoa do glavnih tokova koji se generišu u ICOM-u.

Radovi se mogu odnositi na prezentaciju ili osvrt na rezultate naučno-istraživačkog, kritičkog, praktičnog ili teorijskog rada, odnosno projekata realizovanih u okviru muzejske delatnosti koja obuhvata različite naučne discipline, kao i oblasti muzeologije i zaštite materijalnih/nematerijalnih kulturnih dobara, oblasti razvoja publike, marketinga i upravljanja u muzejskoj delatnosti. Svake godine ICOM definiše jednu temu kojom obeležava Međunarodni dan muzeja i koja se u izvornom ili adaptiranom vidu definiše kao glavna tema broja i putem pozivnog pisma dostavlja stručnoj javnosti na odgovor putem rada. Uredništvo zadržava pravo da dostavljene radove prihvati u celosti i/ili predloži autoru teksta eventualne izmene. Tekstovi ne podležu recenzijama, već samo lekturi.

Uputstvo za saradnike:

  • Radove, obima do najviše 3,5 strane (6300 karaktera) dostavljati u elektronskom obliku (fajlovi u Word formatu, font Times New Roman, veličina 12 tačaka, latinica);

  • tekst treba da sadrži: ime i prezime autora i naslov rada;

  • kod prikaza izložbe/knjige/događaja, u podnaslovu se navodi: ime autora i naziv izložbe/knjige/događaja, naziv ustanove nosioca projekata/izdavača, godina i mesto realizacije/izdanja;

  • fotografije koje se dostavljaju uz tekst, ne mogu biti manje: širine od 210 mm / odnosno rezolucije od 300 dpi; autor teksta dostavlja podatke o izvoru fotografija (naziv ustanove ili ime fotografa);

  • autor u mejlu dostavlja redakciji naziv ustanove ili institucije u kojoj radi i svoju poziciju u njoj.

Poziv za dostavljanje radova otvoren je u toku cele godine, za junski broj do 15. aprila, za decembarski broj do 30. oktobra.

Dostavljene radove autori ustupaju Uredništvu časopisa radi publikovanja, bez nadoknade, dok se neobjavljeni radovi ne vraćaju. Radovi objavljeni u časopisu izražavaju stavove autora, koji su odgovorni i za stručnu i faktografsku stranu teksta, navedene podatke ali i poreklo dostavljenih pratećih priloga teksta, te ne izražavaju stavove Uredništva.

Preuzmite Uputstvo za autore za Časopis NK ICOM Srbija.

Preuzmite časopise ICOM Srbija: