Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

November 14, 2022

Javni poziv povodom dodele priznanja za vrhunski doprinos kulturi

Poštovane i uvažene koleginice i kolege,

U skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije uputilo je javni poziv za dodelu priznanja, umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi  nacionalnih manjina.

Zajednička komisija koju su formirala reprezentativna udruženja Muzejsko društvo Srbije i NK ICOM Srbija, za predlaganje kandidata za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnojkulturi za oblast (16) istraživanja, zaštite, korišćenja, prikupljanja i predstavljanja pokretnog kulturnog nasleđa, na svojoj poslednjoj sednici usaglasila je kriterijume za predlaganje kandidata i jednoglasno ih usvojila. Komisija je radila u sastavu: Suzana Antić, Jelena Dergenc, Ilija Komnenović (MDS), Veselinka Kastratović (MDS/ICOM), Nela Tonković, Ivana Vojt, Veroljub Trajković (ICOM).

Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina otvoren je od 10. novembra 2022.godine i traje do 9. decembra 2022. godine. Kako bi komisija blagovremeno stigla da razmotri sve prijave, molimo vas da iste dostavite do 6. decembra 2022. godine na zvaničnu adresu NK ICOM Srbija ili MDS uz poštovanje odredbi Pravilnika i kriterijuma Komisije. Formular u prilogu ne popunjavaju kandidati, nego zajednička komisijaNK ICOM Srbija i MDS. Uz formular i obrazloženi predlog zajednička komisija Ministarstva kulture i informisanja dostavlja i sva akta koja se traže u javnom pozivu (listu nagrada i priznanjakoju donose udruženja na zajedničkoj sednici, kratku biografiju predloženog kandidata i obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa).

Dokumentaciju o ispunjenosti uslova Poziva i svojim postignućima u oblasti istraživanja, zaštite, korišćenja, prikupljanja i predstavljanja pokretnog kulturnog nasleđa kandidati dostavljajuu elektronskom formatu (.pdf format), a ukoliko neki od materijala nisu dostupni u elektronskom obliku, isti je potrebno dostaviti u štampanom oblikuna adresu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, sa naznakom da je materijal za Bojanu Subašić, sekretara NK ICOM Srbija.

Prema poslednjoj infoirmaciji dobijenoj od Ministarstva kulture i informisanja, neophodno je da kandidati uz materijal dostave i Rešenje o penzionisanju (overeno kod notara) i Uverenje održavljanstvu Republike Srbije.

Srdačan pozdrav,

Gordana Pajić, predsednica MDS
Nikola Krstović, predsednik NK ICOM Srbija

 

  • JAVNI POZIV za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
  • FORMULAR za prijavu
  • Oblast 16 – KRITERIJUMI

[instagram-feed]